Menu Sluiten

Versie: Mei 2021

Algemene Voorwaarden

Monique Hassink Vastgoed Fotografie

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Fotograaf: Monique Hassink, eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27311176, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee Fotograaf een overeenkomst sluit, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.
 3. Offerte: alle aanbiedingen van Fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
 4. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Opdrachtgever en Fotograaf.
 5. Opdracht: de dienst of het product dat door Fotograaf geleverd zal worden.
 6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
 7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij Opdrachtgever.
 8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912
 9. Aw: Auteurswet 1912

Artikel 2. Toepassing

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Fotograaf en Opdrachtgever, inclusief offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst.
 2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door Fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offerte

 1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.
 2. Alle aanbiedingen en offertes van Fotograaf zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
 3. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Fotograaf opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Fotograaf haar aanbieding baseert. 
 1. Tenzij anders overeengekomen, verliest de offerte haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door of gesprek met Fotograaf.
 2. Een samengestelde offerte verplicht Fotograaf niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

 1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.
 2. Met het aangaan van de opdracht of de betaling van de opdracht gaat Opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Fotograaf onaanvaardbaar maken.
 4. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.
 5. In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door Opdrachtgever op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten.

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin Fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de reportage. 
 3. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.
 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 5. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, inclusief beeldbewerking. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.
 6. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Fotograaf volledig vrij in de keuze van de toeleveranciers en derden met wie Fotograaf werkt om tot uitvoering van de opdrachtovereenkomst te komen.

Artikel 6. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden. 
 2. Indien Fotograaf en Opdrachtgever overeenkomen dat de levertijd dient vervroegd te worden, heeft Fotograaf het recht de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding met tenminste 50% te verhogen. 
 3. Levering van digitale bestanden geschiedt per email, WeTransfer of vergelijkbare service voor grote bestanden. Digitale bestanden zijn vanaf het moment van verzending voor risico van Opdrachtgever.
 4. Tenzij anders is overeengekomen, heeft Opdrachtgever geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel (RAW) opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. 
 5. Het eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij Fotograaf.
 6. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.

Artikel 7. Vergoeding

 1. Alle door Fotograaf genoemde bedragen zijn in Euro’s en exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen. De prijzen voor Consumenten worden altijd inclusief BTW vermeld.
 1. Indien aannemelijk is dat Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal Fotograaf dit doorberekenen aan Opdrachtgever.
 2. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 3. Fotograaf is steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor, zoals belastingen, toeslagen en andere wettelijke heffingen, daartoe aanleiding geeft. 
 4. Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van Opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden.

 1. Fotograaf zal voor het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische) factuur sturen aan Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
 2. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van een termijn van 30 dagen is Opdrachtgever in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. 
 4. Indien Opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Fotograaf kan van Opdrachtgever verlangen dat hij een aanbetaling verricht voordat Fotograaf de opdracht uitvoert. 

Artikel 9. Annulering en opschorting

 1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Fotograaf, nadat Opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
 2. Indien Opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is Fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
 3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
 4. Bij ontbinding van de overeenkomst door Opdrachtgever brengt Fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. 
 5. Betalingsverplichting geldt tevens indien Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde werkzaamheden of producten.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan Fotograaf.
 2. Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade door Opdrachtgever zou leiden. 
 1. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 2. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Auteursrecht

 1. Indien toestemming tot gebruik van fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot het gebruik, in ongewijzigde vorm, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. 
 1. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fotograaf.
 2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij Fotograaf. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door Fotograaf aan Opdrachtgever geleverde beelden wordt aan Opdrachtgever overgedragen.
 3. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
 4. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen of waar geen schriftelijke toestemming voor is gegeven, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotograaf.
 5. Mocht een andere organisatie of derde partij dan Opdrachtgever gebruik van de beelden willen maken, dient Opdrachtgever of derde partij contact op te nemen met Fotograaf voor een aangepaste licentie voor gebruik. Bij inbreuk komt Fotograaf, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij Fotograaf gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik. 
 6. Fotograaf behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis of geproduceerde beelden, foto’s plattegronden, rapporten voor andere doeleinden te gebruiken, zoals promotie van haar onderneming.
 7. De naam ‘Monique Hassink Vastgoed Fotografie of www.moniquehassinkfotografie.nl dient duidelijk bij een redactioneel gebruik te worden vermeld, al dan niet in een colofon. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt Fotograaf een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste tweemaal het offertebedrag. 
 8. Bij publicatie door middel van drukwerk van een fotografisch werk in welke vorm dan ook, dient Opdrachtgever terstond en zonder kostenberekening een onbeschadigd bewijsexemplaar van de publicatie aan Fotograaf te doen toekomen. 
 9. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van Fotograaf.

Artikel 12. Opzegging / intrekking opdracht

 1. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
 2. De opdracht kan tussentijds worden opgezegd tot 48 uur voor uitvoering van de opdracht. Zonder dat er sprake is van verwijtbaar tekortschieten door een der partijen in de nakoming van de opdracht.
 3. Deze opzegging dient schriftelijk (inclusief op elektronische wijze, zoals e-mail) met vermelding van de reden van opzegging.
 4. Indien deze termijn verstreken is, zal Fotograaf de anders gemaakte kosten in rekening brengen bij Opdrachtgever.
 5. Zowel Fotograaf als Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij Opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
 2. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde bedrag.
 3. Fotograaf is bevoegd om fouten waarvoor zij aansprakelijk is voor eigen rekening te herstellen en/of de uit die fouten voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 
 4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

Artikel 14. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan Opdrachtgever medegedeeld.
 3. Indien Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

Artikel 15. Overige bepalingen

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen Monique Hassink, Monique Hassink Vastgoed Fotografie, en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
 3. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop Fotograaf geen invloed kan uitoefenen.